Omsetning korrigert for gevinst ved salg av datterselskap
Driftsresultat før avskrivning på goodwill og varemerke, korrigert for salg av datterselskap